Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Hizmetlerimiz

Brand
Yeşil OSB Belgelendirme

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesinin temel amacı; ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürekli Gelişim” prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ne dahil olmak amacıyla ön koşullar ve performans kriterleri tanımlanmıştır. Performans kriterleri; OSB Yönetimi, Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Performans başlıkları olmak üzere 4 ana başlık altında değerlendirilmektedir. Performans kriterlerine ilişkin detaylar Yeşil OSB Başvuru Rehberinde sunulmuştur. Bu kriterlerin temel amaçları;

 • OSB’nin yönetimsel ve izlemeye ilişkin performansının artırılması sağlamak,
 • Su, atık su, atık ve kaynakları yönetmek için sürdürülebilir araçlar sağlayarak ve OSB’lerin ayak izlerini en aza indirerek çevresel performanslarının artırılmasını sağlamak,
 • İklim değişikliği sorunları ile çevre üzerindeki yerel ve küresel etkilerin ele alınmasını sağlamak,
 • İşçi hakları ve çalışma koşulları, cinsiyet, topluluk diyaloğu, arazi edinimi ve sosyal altyapı dâhil olmak üzere toplumun ve çalışanların ihtiyaçlarını ele alarak sosyal performansın iyileştirilmesini sağlamak,
 • OSB yöneticileri ve işletme sahipleri için ekonomik performansın artırılmasını sağlamaktır.

Performans göstergesi kategorileri;

 • OSB yönetim performansı,
 • çevresel performans,
 • sosyal performans ve
 • ekonomik performans şeklinde ayrılmıştır.

Uygulama kapsamında en az 1 işletmeye sahip OSB’ler yer almaktadır.

Yeşil OSB Belgelendirme Modeli

Uygulama, ön kriterler ve performans göstergelerinden oluşmaktadır. Uygulamaya ilişkin ön kriterler aşağıda verilmiştir.

Kriter Numarası

Kriter

1

OSB’de üretimde olan en az 1 firmanın yer alması.

2

OSB’deki atık sularının tümünün arıtılıyor olması.

3

OSB’de enerji üretim kaynağı olarak kömür kullanımının olmaması.

4

OSB’nin TSE tarafından TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 50001 standartlarından belgelendirilmiş olması.*

5

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle ile ilgili konuları izlemek ve yönetmek için organizasyonel yapıda bir birimin kurulması ve en az bir yetkin personel istihdam edilmesi.

6

OSB’nin en az temel seviye Sıfır Atık Belgesine sahip olması.

*Başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan bu belgelere sahip olan OSB’lerin TSE'ye belge geçiş başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

Ön kriterlerin sağlanması ile birlikte performans göstergelerine yönelik değerlendirme yapılmaktadır. Performans göstergeleri OSB Yönetimi, Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Performans başlıkları altında değerlendirilmektedir. Bu başlıklar altında;

 • 10 adet ekonomik,
 • 6 adet sosyal,
 • 5 adet yönetimsel,
 • 17 adet çevresel performans göstergesi hazırlanmıştır.

Bunlara ek olarak, kriterlerden gerekli yeterliliği sağlayarak Yeşil OSB olma unvanına hak kazanan OSB’ler her yıl İyileştirme Raporu hazırlamakla yükümlüdür.

Sanayinin yeşil dönüşümü, düşük karbonlu üretim ekosistemi ve döngüsel ekonomi uygulamalarına hazır olması amacıyla oluşturulan Yeşil OSB Tasarım Belgesi, 01.01.2025 tarihinden sonra kurulan ve ilave alan tahsis edilen OSB’ler için zorunludur.

Hazırlanan kriterler, 0 ile 3 puan arasında değerlendirilecek olup 100 üzerinden elde edilen puan çerçevesinde kuruluşlara aşağıda belirtilen seviyelerde belge verilecektir.

TOPLAM PUAN

SEVİYE

≥85

Platin

70≤…<85

Altın

55≤…<70

Gümüş

40≤…<55

Bronz

40<

Derece Yok

Herhangi bir seviyede belge elde eden kuruluşun sonraki belgelendirme sürecinde “İyileştirme Raporu” hazırlaması şarttır. Hazırlanan iyileştirme raporlarında her bir kritere ilişkin hedefler belirlenecek ve daha sonraki denetimlerde bu hedeflere ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları kontrol edilecektir.

Belgelendirme Süreci

 • Sunulan belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.
 • Belgelendirmenin gerçekleştirilmesine müteakip 1. ve 2. yılların sonunda ara kontrol denetimleri gerçekleştirilir. Ara kontrollerde kuruluşun belge ile birlikte sunulan seviyede Yeşil OSB yeterliliğini sağlaması beklenir. Daha yüksek veya daha düşük seviyede Yeşil OSB Belgesi hak etmesi durumunda yeni belge düzenlenir. Belge ile sunulan geçerlilik tarihinin bitişinden sonra en fazla 3 ay içerisinde belge yenileme denetimi gerçekleştirilir.
 • Değerlendirmeler, OSB içerisindeki 3.000 m2’den büyük sanayi parsellerinde yer alan tesisler üzerinden yapılmaktadır.
 • Belgelendirme ve ara kontrol denetim süreçlerindeki değerlendirmeler belirlenen baz yıla göre gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapılan yıldan bir önceki tam yıl belgelendirmeye tabi olan yıl, daha önceki yıl ise baz yıl olarak kabul edilir.

Örneklemek gerekirse; başvuru tarihi 30.04.2023 olan bir OSB için Belgelendirme yılı 2022, baz yıl ise 2021 yılı olacaktır.

Sinerji Çevre olarak, 10 yılı aşkın süredir çevre danışmanlığı, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi gibi konularda vermiş olduğumuz hizmetlerden gelen tecrübemizi Yeşil OSB Belgelendirme alanına taşıyoruz.

Yeşil Havalimanı gibi yine TSE uhdesinde yürütülen projelerde olan deneyimimiz ile geçerli standartlar kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanması, su ayak izi tespiti, TSE kriterlerinin karşılanmasına rehberlik edilmesi gibi Yeşil OSB belgelendirme hedefleri konularında destek sağlamaktayız. Türk sanayisinin en önemli yapı taşı organize sanayi bölgeleri olarak, bu sürdürülebilirlik yolculuğunda; uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız “Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler” için bizlere ulaşabilirsiniz.